« späť
  / Aktuality / Úspešnosť IVF
 

Naše výsledky

Nakoľko nám ide o prezentáciu skutočne objektívnych výsledkov, udávame výsledky reálnych neskreslených dát za obdobie január – december 2015.
 
  
 
 
 
 
Nie je pravda, že všetky centrá asistovanej reprodukcie (IVF centrá) pracujú rovnakým spôsobom, že majú rovnaké postupy, používajú rovnaké materiály a prístroje, majú rovnako vyškolený personál, a získavajú embryá rovnakej kvality. Cenu za IVF zaplatíte všade na Slovensku podobnú. Taktiež zdravotná poisťovňa za Vás zaplatí každému centru rovnako. Ale Vaša šanca naplniť svoj sen, otehotnieť a porodiť zdravé dieťa, sa medzi jednotlivými centrami výrazne odlišuje, čo jednoznačne vidieť na weboch slovenských IVF centier.
 
V súčasnej dobe bohužiaľ neexistuje nezávislá databáza, ktorá by objektívne porovnávala úspešnosť jednotlivých centier. Dostupné údaje sú vždy súhrnné a nie vždy aktuálne. Preto sa snažíme svoje výsledky vysvetliť a odhaliť čo najviac. Vychádzame z našich dlhoročných skúsenosti a tiež zo skúseností získaných v spolupráci s celosvetovým lídrom výskumu v oblasti IVF, austrálskou spoločnosťou GENEA, ktorých exkluzívnu licenčnú zmluvu vlastníme už mnoho rokov.
 
Každé centrum uvádza výsledky/úspešnosť inak. Pre jasnú predstavu uvádzame výsledky pozitívnych tehotenských testov (G+), klinické tehotenstvá s preukázanou akciou srdca plodu (ASP+) a pôrody (P). Informácie z pôrodov, bohužiaľ nie sme vždy schopní získať úplne kompletne (najmä od zahraničných pacientov), je teda možné, že by sa percento ešte mierne zvýšilo. 
 
Naše štandardné postupy zahŕňajú:
 
- Pred zahájením liečby vykonávame komplexné vyšetrenie oboch partnerov.
- Vykonávame monitorovanú stimuláciu s 3 - 4 pravidelnými kontrolami (odbery krvi a ultrazvukové vyšetrenie).
- Snažíme sa o optimálne načasovanie odberu vajíčok aj transferu. Niekedy je potrebné stimuláciu podľa výsledku kontrol predĺžiť, alebo naopak skrátiť. Preto pracujeme 7 dní v týždni. Časovo sa prispôsobujeme, aby bol dosiahnutý optimálny výsledok.
- Vždy vykonávame tzv. predĺženú kultiváciu do 5. - 6. dňa vývoja embryí a transferujeme výlučne embryá v štádiu blastocysty.
- Transferujeme iba jedno embryo, vždy po predĺženej kultivácii a v správnej dobe, vzhľadom k fáze cyklu.
- Vykonávame (v spolupráci so SH Brno) PGS (preimplantačný genetický screening) embryí. Je to vyšetrenie, ktoré pomáha vylúčiť geneticky chybné embryá z ďalšieho použitia. Zvyšuje sa tak úspešnosť a skracuje doba potrebná na zdravé tehotenstvo.

1. Zloženie našich pacientok podstupujúcich IVF v roku 2015
 
Graf č. 1: Väčšinu našich pacientok tvoria pacientky s úhradou IVF od ZP.

 

Graf č. 2: Vekové zloženie pacientok. 

 


Graf č. 3:Vekové rozloženie korešponduje s typmi stimulačných protokolov.

 

 

Graf č. 4:Priemerný  vek našich pacientok podstupujúcich IVF sa za posledné roky zvyšuje. 

 

Graf č. 5:  Zastúpenie jednotlivých metód oplodnenia, ktoré boli zvolené na základe vyšetrenia oboch partnerov.

 

Graf č. 6: Zastúpenie cyklov s čerstvými transfermi a kryocykly (všetky kvalitné embryá boli zamrazené).

 

Graf č. 7: Graf znázorňuje počty transferov, ktoré pacientky absolvovali v Sanatóriu Helios Martin v priebehu jedného roka (2015).
Takmer 64 % pacientok absolvovalo iba jeden transfer jedného embrya. V ďalšej časti analýzy sa budeme venovať porovnávaniu jednotlivých parametrov IVF cyklov práve v tejto skupine – teda u pacientok, ktoré mali 1 šancu na otehotnenie. 


 

2. Porovnanie priebehu IVF cyklov podľa vekových skupín pacientok
Každý rok máme čoraz viac pacientok s „horšou prognózou“. Sú staršie a majú za sebou viac neúspešných IVF cyklov. Často prichádzajú pacientky po neúspešných IVF cykloch z iných centier.
 
Graf č. 8: Porovnanie oplodnenia vajíčok a ďalšieho vývoja embryí u pacientok mladších a starších. Je zrejmé, že v priemere asi 50 % embryí, ktoré sa správne vyvíjajú na 3. deň, by sa transferovali zbytočne, nakoľko z nich nevzniknú kvalitné embryá (blastocysty). Z grafu je tiež zrejmé, že hoci veľa embryí dorastie do štádia blastocysty, nie sú tieto embryá kvalitné a vhodné na použitie (ET, mrazenie, PGD/PGS vyšetrenie). Priemerne takmer 50 % blastocýst nemá dostatočnú kvalitu. U starších pacientok je tento rozdiel ešte výraznejší.

 

Tab.: Porovnanie IVF cyklov v jednotlivých vekových skupinách (do 35 rokov a nad 35 rokov).

 

 

3. Úspešnosť IVF cyklov
Niektoré pacientky majú behom jedného roka 1 transfer, iné 2, 3 aj 4. Preto pre objektívny výpočet úspešnosti a porovnania IVF cyklov nemôžeme počítať všetky transfery a pacientky dohromady. Niektorá pacientka mala šancí (transferov) viac, niektorá menej. Navyše väčšina  pacientok  (63 %) u nás v minulom roku absolvovala iba jeden transfer - čerstvý ET alebo KET, viď graf č. 7. 
Preto sme sa pre objektívnosť rozhodli vychádzať práve z tejto skupiny pacientok, t.j. také, ktoré absolvovali 
v roku 2015 1 ET resp. 1 KET. Pre jasnú predstavu uvádzame výsledky pozitívnych tehotenských testov (G+), klinické tehotenstvá 
s preukázanou akciou srdca plodu (ASP+) a pôrody (P).
 

 

Graf znázorňuje počty transferov, ktoré pacientky absolvovali v Sanatóriu Helios Martin v priebehu jedného roka (2015). (viď graf č. 7.)

 

Graf č. 9: Charakter transferov v skupine jeden transfer jedného embrya v roku 2015, ktoré pacientky absolvovali v priebehu jedného roka v Sanatóriu Helios Martin.

 

 

Graf č. 10: Porovnanie úspešnosti čerstvých transferov
a kryoembryotransferov (KET) - G+ sú pozitívne tehotenské testy, ASP+ klinické tehotenstvo s preukázanou akciou srdca plodu, P pôrod).

 

Graf č. 11: Celková úspešnosť všetkých pacientok, ktoré mali v roku 2015 transfer 1 embrya (1 ET alebo 1 KET) - G+ sú pozitívne tehotenské testy, ASP+ klinické tehotenstvo s preukázanou akciou srdca plodu, P pôrod).
 
Z grafu je evidentné, že úspešnosť transferov vitrifikovaných (mrazených) embryí (KET) v porovnaní s čerstvými transfermi v cykloch po stimulácii je prakticky rovnaká. Táto skutočnosť sa nám potvrdila aj v predchádzajúcich rokoch.

4. Úspešnosť IVF cyklov s PGS vyšetrením embryí
Nakoľko súbor našich pacientok, ktorých embryá sú po PGD/PGS vyšetrení (preimplantačná genetická diagnostika/preimplantačný genetický screening) nie je dostatočne veľký, rozhodli sme sa Vám prezentovať skúsenosti a porovnanie úspešnosti transferov vyšetrených embryí z nášho materského centra Sanatórium Helios Brno.
 
Aj napriek tomu, že vzniknú kvalitné blastocysty (vývojové štádium 5. a 6. deň vývoja embrya) a obaja rodičia sú geneticky v poriadku (majú normálny karyotyp), môžu vznikať a vznikajú geneticky chybné embryá. Takéto embryá sa buď môžu prestať vyvíjať veľmi skoro, alebo tieto chyby môžu byť dôvodom, prečo sa kvalitné embryo (z hľadiska vývoja a morfológie) neuchytí v maternici, prípadne ak aj dôjde k tehotenstvu, embryo je veľmi skoro potratené. U starších žien vzniká výrazne väčší počet chromozomálne abnormálnych blastocýst v porovnaní so ženami mladšími. Podľa našich výsledkov u mladších žien (do 35 rokov) vzniká v priemere asi tretina abnormálnych embryí, zatiaľ čo u žien starších ako 35 rokov je ako geneticky abnormálne po PGD/PGS vyšetrení označené takmer každé druhé embryo. Pokiaľ sú embryá po PGD/PGS vyšetrení označené ako geneticky abnormálne, sú takéto geneticky chybné embryá vylúčené z ďalšieho použitia, čím sa zvyšuje úspešnosť a skracuje doba potrebná na zdravé tehotenstvo. 
 
Graf č. 12:Porovnanie úspešnosti transferov embryí po PGS (preimplantačný genetický screening) a bez PGS vyšetrenia u mladších a starších pacientok  - G+ sú pozitívne tehotenské testy, ASP+ klinické tehotenstvo s preukázanou akciou srdca plodu, P pôrod (dáta pôrodov nie sú úplne kompletné!). 

 

5. Úspešnosť po viacerých transferoch
 
Samozrejme nemôžeme počítať len s pacientkami, ktoré mali jeden transfer jedného embrya.  Niekedy je na úspech potrebných viacero transferov. Z údajov za rok 2015 je zrejmé, že po 3 transferoch (1, 2 alebo 3 transferoch) porodilo takmer 80 % pacientok!
 
Graf č. 13: Na tomto grafe je znázornené, aké úspešné boli pacientky aj v ostatných „skupinách“ – tie, ktoré mali počas roku 2015 2 transfery (25,6 % pacientok), 3 transfery (8,4 % pacientok), 4 transfery (2,3 % pacientok) a 5 transferov (0,2 %  pacientok).  V „skupine“ 4 a 5 transferov je už veľmi málo pacientok,  preto tieto údaje nemajú dostatočnú výpovednú hodnotu, a z tohto dôvodu ich ani neuvádzame.

 

 

Graf č. 14: Graf zobrazuje celkovú úspešnosť všetkých transferov, ktoré prebehli v roku 2015. 

 

 

Dúfame, že sme Vám nielen svojimi výsledkami dokázali,
že Sanatórium Helios je pre Vás ta najlepšia voľba.
Príďte sa sami presvedčiť. Tešíme sa na Vás.

Za celý tím Sanatória Helios Martin


MUDr. Peter Krajkovič, vedúci lekár 
 

Kontaktný formulár

Meno *:
Priezvisko *:
Telefón:
E-mail *:
O akú službu máte záujem?:
Napíšte číslicami "dvadsaťdva" *:
Pokiaľ chcete, napíšte nám ďalšie informácie či poznámky:
Chcem dostávať občasný emailový spravodaj s novinkami z oblasti umelého oplodnenia a tehotenstva.
* položky nutné k odoslaniu.
Odoslať!
Fotogalérie
Fotogaléria
Fotogaléria Sanatória Helios
prim. MUDr. Pavel Texl
prim. MUDr. Pavel Texl
Odborný garant
MUDr. Peter Krajkovič
MUDr. Peter Krajkovič
Vedúci lekár
Mgr. Jana Mikulová
Mgr. Jana Mikulová
Vedúca koordinátorka
MUDr. Martina Cuľbová, PhD.
MUDr. Martina Cuľbová, PhD.
Gynekológ
MUDr. Katarína Starovecká
MUDr. Katarína Starovecká
Gynekológ
Mgr. Tatiana Košarišťanová
Mgr. Tatiana Košarišťanová
Vedúca embryologického laboratória
MUDr. Benedikta Svitačová
MUDr. Benedikta Svitačová
Anesteziológ
Iveta Jamrišková
Iveta Jamrišková
Vedúca sestra
Mrazenie spermií pre onkologických pacientov zdarma!

Aktuality

2017-10-31

Mrazenie spermií pre onkologických pacientov zdarma!

SANATÓRIUM HELIOS V MARTINE ponúka všetkým pánom, ktorých čaká onkologická liečba, ZAMRAZENIE SPERMIÍ ZDARMA!

Viac

Prečo Sanatorium Helios

 
1

Skúsenosti

Naša práca je založená na dlhoročných skúsenostiach. Sanatórium Helios vzniklo v roku 2004 a bolo jedným z prvých centier na Slovensku zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou neplodnosti.

2

Spolupráca

Vďaka exkluzívnej licenčnej zmluve so spoločnosťou Genea máme k dispozícii najnovšie technológie dlho predtým, ako sa dostanú do komerčného použitia. Z tohto dôvodu získavame veľký náskok oproti iným centrám a dávame tým neplodným párom väčšiu šancu na úspech skôr ako ostatní.

3

Bezplatné konzultácie

Na rozdiel od iných centier u nás sú všetky konzultácie s našimi IVF špecialistami (lekármi, embryologičkami, andrologičkami či koordinátorkami) bezplatné.

4

Hľadáme riešenie

Vašu cestu za vytúženým cieľom nepredlžujeme neefektívnymi metódami. Od samého začiatku sa snažíme nájsť najúčinnejšie riešenie priamo pre vás.

5

Kvalita

Stojíme si za kvalitou stimulácie. Priebeh stimulácie pacientky je u nás dôkladne monitorovaný – počas stimulácie vykonávame minimálne tri kontroly zahŕňajúce ultrazvukové vyšetrenie a odbery krvi pre absolútne presnú kontrolu stimulácie.

6

7 dní v týždni

Fungujeme 7 dní v týždni, odber vajíčok a transfer embryí tak naplánujeme na optimálnu dobu na zachovanie ich kvality – vaša stimulácia nebude predčasne ukončená ani umelo predlžovaná.

7

Výber metódy

Podrobná analýza kvality spermií nám umožňuje výber metódy optimálnej pre oplodnenie vajíčok (takzvané klasické oplodnenie, ICSI, PISCI, IMSI).

8

Predĺžená kultivácia

Iba kvalitná predĺžená kultivácia nám umožňuje transfer kvalitných embryí v štádiu blastocýst.

9

Transfer jedného embrya

Striktne uskutočňujeme transfer jedného embrya. Nebojíme sa zavádzať iba jedno embryo, pretože si stojíme za kvalitou našej stimulácie. Vieme, že šanca na otehotnenie nerastie s počtom zavedených embryí, ale s počtom transferov.

10

Objednanie

Na objednanie sa na akékoľvek vyšetrenie, zákrok či konzultáciu v Sanatóriu Helios nepotrebujete odporučenie ani výmenný lístok od svojho ošetrujúceho lekára. Objednať sa môžete osobne, telefonicky, e- mailom alebo kontaktným formulárom, ktorý nájdete na tejto stránke.

11

Technológie

Nebojíme sa zmrazovania embryí, pretože vieme, že nami používaná technika zmrazovania embryá nepoškodzuje. Pri metóde, ktorá sa v súčasnosti používa na zmrazovanie embryí, neklesla úspešnosť v tomto roku pod 50%.

12

Metóda mrazenia

Vďaka dokonalo vyvinutej metóde mrazenia sa skutočnosťou stalo to, v čo mnoho ľudí celé roky iba dúfalo – vieme zamraziť vajíčka tak, že si svoju kvalitu zachovávajú aj po rozmrazení za niekoľko rokov.

13

Prví na Slovensku

Ako prví na Slovensku sme začali vykonávať preimplantačnú genetickú diagnostiku na 5-6-denných embryách – blastocystách. V súčasnosti robíme všetky možné PGD vyšetrenia metódami FISH, aCGH a PCR. Vďaka kvalitne vykonanému PGD zvyšujeme vašu šancu na otehotnenie o viac ako 15%.

14

Program darcovstva gamét

Máme dlhodobo budovaný program darcovstva gamét – vajíčok, spermií aj embryí. Vďaka rozsiahlej databáze darcov máme minimálne čakacie doby.

15

Kvalitná starostlivosť

Naša starostlivosť o vás nekončí úspešným embryotransferom. Radi sa o vás postaráme aj v priebehu tehotenstva – ponúkame rôzne tehotenské vyšetrenia, prenatálnu aj ultrazvukovú diagnostiku a poradňu pre rizikové tehotenstvo.