Vnútorný poriadok Sanatória Helios

Vážení pacienti/pacientky,

úlohou pracovníkov Sanatória Helios (ďalej SH) je poskytovať Vám zdravotnú starostlivosť svedomito, ohľaduplne a s porozumením. Svojim disciplinovaným správaním a dodržiavaním Vnútorného poriadku nám pomôžete vytvoriť v našom zdravotníckom zariadení ( ďalej ZZ) kľudné, priateľské a čisté prostredie.

Prajeme Vám úspešnú liečbu v našom centre.

Dokument – Vnútorný poriadok SH k stiahnutiu tu

Ambulancia

Súčasťou Vnútorného poriadku SH sú Práva a povinnosti pacientov, ktoré nájdete v priestoroch recepcie. Príjmajúca sestra či sestra na ambulancii vás oboznámi s právami a povinnosťami pacientov.

 • Máte právo byť zrozumiteľne poučení o svojom zdravotnom stave a dozvedieť sa o všetkých dostupných možnostiach vyšetrenia a liečby. Preto dbajte na rady a pokyny ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov.
 • Lekár vás vopred informuje o cene poskytovaných zdravotníckych služieb nehradených alebo čiastočne hradených vašou zdravotnou poisťovňou a o spôsobe ich úhrady.
 • Máte právo zvoliť si zdravotnícke zariadenie oprávnené k poskytovaniu zdravotníckych služieb, ktoré zodpovedajú vašim zdravotným potrebám a právo vyžiadať si konzultáciu od iného zdravotníckeho pracovníka (ZZ).
 • ZZ môže ukončiť starostlivosť o pacienta v prípade, že pacienta preukázateľne odovzdá do starostlivosti iného poskytovateľa (s jeho súhlasom), alebo pominú dôvody na poskytovanie zdravotných služieb. Ukončením starostlivosti nesmie v žiadnom prípade dôjsť k bezprostrednému ohrozeniu života alebo vážnemu poškodeniu zdravia.
 • Neplnoletý pacient alebo pacient, ktorý je osobou zbavenou spôsobilosti, má právo na prítomnosť zákonného zástupcu v priebehu vyšetrenia v SH. Pritom však dbá na Prevádzkový poriadok a hygienicko-epidemiologický poriadok SH.
 • Pacient so zmyslovým alebo telesným postihnutím, ktorý využíva psa so špeciálnym výcvikom (vodiaci či asistenčný pes) má právo na jeho prítomnosť počas celého pobytu v SH. Prijať pacienta so psom na (jednodňovú) hospitalizáciu bude možné iba v prípade, ak prevádzkové podmienky oddelenia umožnia umiestnenie pacienta so psom na samostatnú izbu.
 • Ak ste objednaná/ý na ambulantné ošetrenie, na recepcii na vyžiadanie odovzdajte kartičku poistenca, ktorá nám uhradí náklady spojené s vašou liečbou. Po zaevidovaní údajov o Vašom zdravotnom poistení Vám bude kartička vrátená.
 • Do priestorov SH je zakázané prinášať zbrane a iné predmety, ktoré môžu ohroziť život a zdravie.
 • V priestoroch SH je zakázané fajčiť, požívať alkoholické, omamné a psychotropné látky.
 • Pacient je povinný riadiť sa Vnútorným poriadkom SH.

Hospitalizácia (zákroky JAS)

 • Pri prijatí na lôžkové oddelenie vám príjmajúca sestra ukáže vašu skrinku, do ktorej si uložíte odev. Môžete použiť svoje vlastné prezúvky (ak ich nemáte k dispozícii, poskytneme vám ich). Skrinku si následne uzamknete, kľúč si vezmete so sebou na izbu.
 • Vaše cennosti (šperky, vyšší obnos peňazí) si v prípade plánovanej hospitalizácie v ZZ so sebou neberte. Ak sa tak stane a cennosti budete mať pre sebe, príjmajúca sestra spíše zoznam vašich cenností a uschová ich v trezore. Po ukončení hospitalizácie vám budú vrátené.
 • Doplnky výživy a liečivá, ktoré máte so sebou, konzultujte s ošetrujúcim lekárom či anesteziológom SH a užite ich až s jeho súhlasom.
 • O priebehu vašej hospitalizácie na lôžkovom oddelení budete vopred informovaná/ý zdravotníckym pracovníkom. Operačný program obvykle začíná o 8:15. V prípade otázok sa obracajte na ošetrujúci personál.
 • O ukončení hospitalizácie rozhoduje ošetrujúci lekár SH. Následne vám odovzdáme prepúšťaciu správu a ste informovaný/á o pooperačnom režime. O dĺžke hospitalizácie je pacient/ka informovaný/á vopred – pri objednávaní na zákrok (dĺžka hospitalizácie je spravidla 2 hodiny od skončenia zákroku).
 • Po zákroku môžete z lôžkového oddelenia odísť len s doprovodom starším ako 18 rokov, ktorý je povinný predložiť na vyžiadanie zdravotníckeho pracovníka svoj doklad totožnosti s fotografiou.
 • V priestoroch lôžkového oddelenia prosím udržujte poriadok a čistotu. Všetok odpad odhazujte do košov, ktoré sú umiestnené v každej izbe.
 • V prípade požiaru či inej mimoriadnej udalosti, prosím, zistenú skutočnosť nahláste zdravotníckemu personálu, a ďalej sa držte ich pokynov.

Prajeme Vám úspešnú liečbu v našom centre

kolektív Sanatória Helios

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore