OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – INFORMÁCIE PRE PACIENTOV

Vážení pacienti,

táto informácia slúži k zaisteniu Vašej informovanosti o spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane citlivých údajov (hlavne údaje o Vašom zdravotnom stave).

1. KTO SPRACÚVA VAŠE ÚDAJE?

Prevádzkovateľ spracúvania Vašich osobných údajov:

Sanatórium Helios SK, spol. s. r. o.

Daniela Michaelliho 2

03601 Martin

Tel.: 043/4271201, 043/4306148, 0918 702 986

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

Ing. Adam Varga

Daniela Michaelliho 2

03601 Martin

Tel.: 0949 782 040

2. KTORÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Okrem Vašich identifikačných a kontaktných údajov sme ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný spracúvať informácie o Vašom zdravotnom stave a Vami oznámené informácie súvisiace s liečbou. Rozsah týchto údajov spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v spojitosti so zákonom č 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

3. PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Identifikačné údaje potrebujeme hlavne za účelom zamedzenia zámeny akýchkoľvek výsledkov vyšetrení. Kontaktné údaje potrebujeme pre včasné oznámenie informácií ohľadom súčasného ako aj ďalšieho postupu lekárskej starostlivosti.

4. KTO MÁ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM?

Okrem zamestnancov našej spoločnosti majú k Vašim údajom prístup títo externí prevádzkovatelia:

  1. naše zmluvné laboratóriá ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní Vašich vzoriek
  2. naši dodávatelia informačných systémov

Uvedení prevádzkovatelia sú s nami zmluvne zaviazaní, že budú dodržiavať pravidlá o ochrane osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

3. podľa zákona č.576/2004 Z. z., iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zdravotné poisťovne, súdne orgány na základe právoplatného rozhodnutia

 5. AKO DLHO PO SPRACOVANÍ VAŠE ÚDAJE ARCHIVUJEME?

Tu sa riadime zákonnými požiadavkami, ktoré nám ukladajú povinnosť uloženia zdravotnej dokumentácie na 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, osobné údaje súvisiace s odberom, testovaním, spracovaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudského tkaniva alebo ľudských buniek uchovávame minimálne 30 rokov.

6. NA AKOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č.18/2018 Z. z. a zákona č.576/2004 Z.z., ďalej pre ochranu Vašich životne dôležitých záujmov a pre oprávnené záujmy poskytovateľa.

7. MÔŽEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAŤ AJ BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Áno. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu poskytovateľa a v prípade Vášho životne dôležitého záujmu nie je Váš súhlas potrebný.

8. AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Prevádzkovateľ prístup k údajom z hľadiska IT riadi bezpečnostnou doménovou politikou a zabezpečuje firewallom, antivírusom a blokovaním portov na úrovni routeru. Fyzické zabezpečenie zahŕňa uzamknuté serverovne, rozvodné skrine, aktívne sieťové prvky a  deaktiváciu neobsadených koncových sieťových bodov. V prípade sprístupnenia Vašich osobných údajov prenosom externému prevádzkovateľovi sú dáta šifrované.

9. MÁTE POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE? ČO AK NEPOSKYTNETE VŠETKY POŽADOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE?

Pokiaľ máte záujem o zdravotnú starostlivosť, bez poskytnutia údajov to nepôjde v žiadnom zdravotníckom zariadení. Pokiaľ poskytnete skreslené údaje (hlavne o zdravotnom stave svojom alebo najbližších) alebo niektoré údaje zamlčíte, môžete ohroziť priebeh a výsledok liečby.

10. AKÉ PRÁVA MÁTE V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom máte hlavne nasledujúce práva:

  • Právo osobné údaje opraviť či doplniť.
  • Právo na prístup k osobným údajom.
  • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch.
  • Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch.

Ďalšie práva stanovené v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11. AKÉ PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV NEMÁTE?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nemáte nasledujúce práva:

  • Právo požadovať obmedzenie spracovania.
  • Právo požadovať prenesenie údajov.
  • Právo na vymazanie osobných údajov ( právo byť „zabudnutý“).
12. AKO MÔŽETE UPLATNIŤ PRÁVO NA OPRAVU ALEBO DOPLNENIE SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Pokiaľ sa jedná o citlivé osobné údaje (o zdravotnom stave), môžete tak urobiť osobne pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia. Zmenu kontaktných údajov môžete oznámiť telefonicky na recepcii alebo na emailovú adresu, uvedenú na našich webových stránkach.

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií v priestoroch zdravotníckeho zariadenia si môžete stiahnuť TU

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB