Ochrana osobných údajov – informácie pre pacientov

Stiahnuť dokument

Vážení pacienti,

táto informácia slúži k zaisteniu Vašej informovanosti o spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane citlivých údajov (hlavne údaje o Vašom zdravotnom stave).

1.  Kto spracúva Vaše údaje?

Prevádzkovateľ spracúvania Vašich osobných údajov:

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:

2.  Ktoré Vaše osobné údaje spracúvame?

Okrem Vašich identifikačných a kontaktných údajov spracúvame informácie o Vašom zdravotnom stave a Vami oznámené informácie súvisiace s liečbou. Rozsah týchto údajov spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. v spojitosti so zákonom č 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

3.  Prečo Vaše osobné údaje spracúváme?

Identifikačné údaje potrebujeme hlavne za účelom zamedzenia zámeny akýchkoľvek výsledkov vyšetrení. Kontaktné údaje potrebujeme pre včasné oznámenie informácií ohľadom súčasného ako aj ďalšieho postupu lekárskej starostlivosti.

4.  Kto má prístup k Vašim údajom?

Okrem zamestnancov našej spoločnosti majú k Vašim údajom prístup títo externí prevádzkovatelia:

Naše zmluvné laboratóriá ktoré sa podieľajú na vyšetrovaní Vašich vzoriek, sú to:

 • Alpha medical, s.r.o.
 • Medirex, a.s.
 • SANATORIUM Helios spol. s.r.o., Brno

Naši dodávatelia:

 • Počítače a Programovanie, s.r.o.
 • Roman Stejskal, Software servis

Uvedení prevádzkovatelia sú s nami zmluvne zaviazaní, že budú dodržiavať pravidlá o ochrane osobných údajov v súlade s platnou legislatívou.

V prípade že ste zahraničný pacient, Vaše osobné údaje a údaje o Vašom zdravotnom stave poskytujeme ošetrujúcim lekárom, ktorých ste nahlásili ako oprávnených.

5.  Ako dlho po schávelní Vaše údaje archivujeme?

Tu sa riadime zákonnými požiadavkami, ktoré nám ukladajú povinnosť uloženia zdravotnej dokumentácie na 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti, osobné údaje súvisiace s odberom, testovaním, spracovaním, konzervovaním, skladovaním a distribúciou ľudského tkaniva alebo ľudských buniek uchovávame minimálne 30 rokov.

6.  Na akom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona č.18/2018 Z. z., ďalej pre ochranu Vašich životne dôležitých záujmov a pre oprávnené záujmy poskytovateľa.

7.  Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez Vašho súhlasu?

Áno. V prípade plnenia zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu poskytovateľa a v prípade Vášho životne dôležitého záujmu nie je Váš súhlas potrebný.

8.  Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené?

Prevádzkovateľ   prístup   k údajom   z hľadiska   IT   riadi    bezpečnostnou    doménovou   politikou    a zabezpečuje firewallom, antivírusom a blokovaním portov na úrovni routeru. Fyzické zabezpečenie zahŕňa uzamknuté serverovne, rozvodné skrine, aktívne sieťové prvky a deaktiváciu neobsadených koncových sieťových bodov. V prípade sprístupnenia Vašich osobných údajov prenosom externému prevádzkovateľovi sú dáta šifrované.

9. Máte povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje? Čo ak neposkytnete všetky požadované osobné údaje?

Pokiaľ máte záujem o zdravotnú starostlivosť, bez poskytnutia údajov to nepôjde v žiadnom zdravotníckom zariadení. Pokiaľ poskytnete skreslené údaje (hlavne o zdravotnom stave svojom alebo najbližších) alebo niektoré údaje zamlčíte, môžete ohroziť priebeh a výsledok liečby.

10. Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Vo vzťahu k Vaším osobným údajom máte hlavne nasledujúce práva:

 • Právo osobné údaje opraviť či doplniť.
 • Právo na prístup k osobným údajom.
 • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia osobných údajov v určitých prípadoch.
 • Právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spravovaniu v určitých prípadoch.
 • Ďalšie práva stanovené v zákone č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11. Aké práva v súvislosti s ochranou osobných údajov nemáte?

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nemáte nasledujúce práva:

 • Právo požadovať obmedzenie
 • Právo požadovať prenesenie údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov ( právo byť „zabudnutý“) v niektorých prípadoch.

12. Ako môžete uplatniť právo na opravu alebo doplnenie svojich osobných údajov?

Pokiaľ sa jedná o citlivé osobné údaje (o zdravotnom stave), môžete tak učiniť osobne pri návšteve nášho zdravotníckeho zariadenia. Zmenu kontaktných údajov môžete oznámiť telefonicky na recepcii alebo na emailovú adresu, uvedenú na našich webových stránkach. 

Platnosť verzie od 25.5.2018.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore