Certifikáty

Vážení klienti,

cieľom našej spoločnosti je neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Akreditácia laboratória Sanatória Helios SK v Martine

Radi by sme bližšie informovali našich pacientov i verejnosť o tom, že naše laboratóriá podliehajú najprísnejšiemu režimu a aby sme zaručili naozaj objektívne posúdenie, rozhodli sme sa ich auditovať nezávislou agentúrou SNAS za účasti medzinárodných posudzovateľov.
Sanatórium Helios SK patrí medzi popredné kliniky v oblasti gynekológie a liečby neplodnosti. V súčasnosti poskytuje služby na 5 pracoviskách v ČR a na Slovensku. Systém práce, ktorý je zavedený v Sanatóriu Helios, vychádza z dlhoročných skúseností a licenčnej spolupráce s austrálskou spoločnosťou GENEA, ktorá sa radí medzi svetové špičky v odbore asistovanej reprodukcie.
Laboratórium IVF (embryológia a andrológia) Sanatória Helios SK v Martine podľa práve prebehnutého auditu SNAS spĺňa podmienky pre akreditáciu, ktorá preukazuje najvyššiu možnú kvalitu práce v laboratóriách.
Toto vysoké hodnotenie sme získali ako jediné embryologické a andrologické laboratórium na Slovensku.
Sanatórium Helios SK tak súčasne zabezpečuje, že sú maximálnou mierou eliminované možnosti vzniku akýchkoľvek chýb a omylov, ktoré sa v minulosti bohužiaľ vyskytli na iných klinikách.
Sanatórium Helios kladie veľký dôraz na kvalitu práce laboratória IVF. Dôvera pacientov je pre nás zaväzujúca, zodpovednosť voči našim pacientom vnímame veľmi silno.
Dohľad nad kvalitou prác embryologického a andrologického laboratória poskytuje prim. MUDr. Pavel Texl ako odborný garant, ktorý má atestáciu ako v odbore gynekológie a pôrodníctva, tak aj atestáciu z reprodukčnej medicíny.

O SNAS

Slovenská národná akreditačná služba SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou Slovenskej republiky. V zmysle nariadenia EPaR sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (ďalej len „evaluácii“) zo strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu. Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je ÚNMS SR.

Poslanie SNAS

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej republike, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií (EA, ILAC, IAF, FALB, OECD) a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.

_____________________________________________________________________________________________________________

Každý proces potrebuje byť systematicky riadený. Platí to aj pre vysokošpecializované činnosti ako sú   lekárske postupy a laboratórne technológie.

Sanatórium Helios SK má v riadení spoločnosti zavedené postupy systému manažérstva kvality. V roku 2008 boli postupy preverené akreditovaným certifikačným orgánom a spoločnosť získala certifikát manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000.

V roku 2011 spoločnosť recertifikačným auditom úspešne obhájila zavedený systém manažérstva kvality, ktorý bol potvrdený certifikátom podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2008. Systém manažérstva kvality poskytuje systematickú špecifikáciu pre zlepšovanie prevádzky zdravotníckeho zariadenia, zabezpečenia kvality a kontroly riadenia procesov.

Zásadným prínosom poskytovania vysokokvalifikovanej a najvyššej kvalitatívnej zdravotníckej starostlivosti je sublicenčná zmluva na technológie IVF  kliniky Genea v Sydney Austrália.Táto exkluzívna zmluva na technológie IVF vedie spoločnosť k zavádzaniu nových technológií, ich trvalej kontrole, čím dochádza k neustálemu zvyšovaniu kvality v Sanatóriu Helios SK.

 Certifikovaný klinický embryológ

Embryologička Mgr. Martina Ladiverová získala v júni 2015 na kongrese ESHRE v Lisabone certifikáciu “klinický embryológ”. Cieľom tejto medzinárodnej skúšky je porovnanie znalostí a schopností embryológov z celého sveta.

Dokument o politike kvality v pobočkách skupiny Sanatórium Helios si môžete stiahnuť TU

Kontaktujte nás

Kontaktní formulár
O akú službu máte záujem?
objednat sa
Návrat hore