Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov, vrátane osobných údajov osobitnej kategórie v súvislosti s používaním webových stránok Sanatória Helios SK, s.r.o.

Súhlasím, aby spoločnosť Sanatórium Helios SK, s. r. o., so sídlom Daniela Michaelliho 2, 03601 Martin, (ďalej iba „spoločnosť “), spracúvala moje osobné údaje oznámené pri používaní služieb webových stránok www.sanatoriumhelios.sk alebo ktorejkoľvek ich mutácie, ktoré sú tvorené hlavne špecializovanými kontaktnými formulármi pre objednanie a pre položenie otázky odborníkom spoločnosti. Webové stránky spoločnosti sú prevádzkované spoločnosťou v súlade so Zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením č. 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Súhlas so spracúvaním dávam maximálne na dobu 10 rokov od mojej poslednej aktivity alebo do odvolania tohto súhlasu.

Súčasne súhlasím, aby spoločnosť spracúvala moje osobné údaje osobitnej kategórie, konkrétne o mojom zdravotnom stave, a to za účelom:

 • Vypracovania odpovede odborníka v rámci ponúkanej služby na webových stránkach.
 • Vloženia mojej otázky spolu s odpoveďou a zmeneným krstným menom na webové stránky spoločnosti.
 • Odovzdania zamestnancom spoločnosti za účelom objednania, ďalších konzultácií či spolupráce vo veci môjho zdravotného stavu.

Výslovne teda súhlasím, aby spoločnosť mnou poskytnuté osobné údaje (menné, adresné, osobné údaje osobitnej kategórie týkajúce sa môjho zdravotného stavu) spracúvala a ďalej poskytla spolupracujúcim zdravotníckym zariadeniam, s ktorými má spoločnosť uzavretú dohodu o zárukách pri spracúvaní osobných údajov a osobných údajov osobitnej kategórie.

Potvrdzujem, že som oboznámený/á so svojimi právami súvisiacimi so spracúvaním podľa vyššie uvedených právnych predpisov, a to ako vo vzťahu k osobným údajom, tak aj vo vzťahu ku osobitnej kategórii osobných údajov, hlavne:

 • s právom na prístup ku svojím osobným údajom, ich opravu alebo ich vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania
 • s právom vzniesť námietku proti spracúvaniu
 • s právom na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte
 • s právom kedykoľvek súhlas so spracúvaním odvolať
 • a s právom podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov

Súčasne potvrdzujem, že som oboznámený/á so spôsobom nakladania s mojimi osobnými údajmi a ich spracúvaním vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, hlavne:

 • moje osobné údaje sú spracúvané iba v rozsahu, v ktorom boli mnou poskytnuté a to iba na vyššie uvedené účely,
 • spoločnosť vykonáva s mojimi údajmi nasledujúce úkony: ukladá ich do databázy užívateľov, upravuje ich v prípade, že ich doplním alebo požiadam o úpravu, vyhľadáva v rámci svojej databázy, triedi ich podľa jednotlivých kritérií pre otázky v diskusnej poradni a likviduje po uplynutí vyššie uvedenej lehoty pre spracúvanie alebo po odvolaní môjho súhlasu.
 • moje údaje spoločnosť poskytuje spracovateľom z radov zamestnancov alebo jej spolupracujúcim odborníkom ktorí spracúvajú moje položené otázky.

Súčasne beriem na vedomie, že sa v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania mojich osobných údajov alebo v prípade uplatnenia vyššie uvedených práv môžem obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov spoločnosti, kontakt: adam.varga@outlook.sk, alebo pre doplnenie mojich osobných údajov, pripadne odvolanie môjho súhlasu s ich spracúvaním môžem využiť adresu info@sanatoriumhelios.sk.

Pokiaľ som ako návštevník webových stránok Sanatória Helios alebo ich jazykovej mutácie, pri použití špecializovaného kontaktného formulára na týchto stránkach zvolil zaškrtnutie políčka „Chcem dostávať newslettery“, súhlasím, že na moju emailovú adresu budú zasielané občasné novinky s informáciami z odboru asistovanej reprodukcie, gynekológie a genetiky zo Sanatória Helios, udeľujem súhlas s občasným zasielaním marketingových a obchodných oznámení spoločnosti ako prevádzkovateľovi tohto webu a zároveň potvrdzujem, že som oprávneným užívateľom vloženej e-mailovej adresy, oprávneným na udelenie takéhoto súhlasu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v novinke alebo na adrese info@sanatoriumhelios.sk.

Ako návštevník webových stránok týmto vyjadrujem súhlas s týmito podmienkami.

V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasím, budem rešpektovať výzvu spoločnosti, aby som nepoužíval služby ich webových stránok.

Spoločnosť si ako prevádzkovateľ tohto webu vyhradzuje právo zmeniť znenie týchto podmienok. Obe strany (prevádzkovateľ aj návštevník/klient) súhlasia, že tieto podmienky a prípadné spory sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Potvrdzujem, že týmto dávam spoločnosti výslovný súhlas a zákonný dôvod na spracúvanie mojich osobných údajov vrátane osobitnej kategórie osobných údajov,  v súlade so znením zákona o ochrane osobných údajov a obecným nariadením o ochrane osobných údajov.

 

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO SH BB